Tuesday, September 29, 2009

Dasar Pembangunan Nasional

 • DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL


  Termasuk dalam RRJP2 /WW2020 - kearah negara maju

  Mengambil bil kira pandangan & cadangan PEN

  Kesinambungan dari RRJP1 yang bertujuan untuk
  · basmi kemiskinan &
  · susun semula masyarakat

  Kearah Malaysia 2020 dgn Ciri masyarakat:
  · berkeyakinan
  · Bersatu padu
  · Bermoral & teguh etika
  · Demokratik
  · Liberal
  · Timbang rasa
  · Penyayang
  · Saksama & adil ekonomi
  · Progresif
  · makmur

  Ciri ekonomi
  -mampu bersaing
  -Dinamik
  -Teguh
  -berdaya tahan
  -Adil dari segi sosial

  Berasaskan DEB - meliputi aspek kritikal:

  · keseimbangan yang optimum antara matlamat
  · pertumbuhan dan pengagihan yang saksama dari segi ekonomi
  · pembangunan yang seimbang melibatkan serta mempertingkatkan daya saling melengkapi antara sektor
  · galakkan perkongsian lebih adil & saksama
  · jurang tidak seimbang antara ekonomi negeri, bandar / luar bandar
  · masy. Progresif- sejahtera / sosial & rohani positif + bangga cinta negara
  · memajukan sumber tenaga manusia yang berdisplin , produktif
  berbudaya cemerlang dan berkemahiran
  · Penting Sains & teknologi teras dalam perancangan &
  pembangunan sosio ekonomi.
  · Perhatian kepada Alam sekitar & ekologi

  Pertimbangan penting asas strategi DPN:

  · Prinsip pertumbuhan dgn pengagihan yg saksama
  · Membangunkan masy. yg seimbang untuk kestabilan sosial & politik berterusan

  Pembentukan masy. Malaysia
  -Beretika & bermoral tinggi, positif bertanggungjawab, berdaya tahan, progresif & daya tahan
  -Pengurusan sumber asli menjamin pembangunan yang berterusan utk.
  generasi sekarang dan akan datang.

  Aspek Pendidikan dlm DPN

  · Pendidikan dan latihan –berterusan
  · Peluang saksama mendapat pend. & latihan
  · Kemudahan dilipatganda
  · Pend.rendah & menengah keutamaan( asas)
  · Pend. Asas melibatkan pengiraan , berkomunikasi dan cenderung kpd S & T
  · Pend. Teknik & Vokasional di perkemas
  · Persediaan tenaga manusia dgn ciri:,Penyelidikan dan post.grad. + sektor industri
  Pengajaran & penyelidikan serta logistik di IPT dipertingkatkan melalui ciri:
 • Tempoh pend. Formal dari 9 ke 11 tahun.
  · Tambah infrastuktur, guru terlatih

  · Tambah keupayaan IPT/ sokongan swasta

  · Galakkan PJJ/ universiti terbuka

  · Sistem latihan vokasional susun semula

  Dimensi-dimensi baru DPN

  · Fokus kpd strategi pembasmian kemiskinan kalangan RT
  Selari pengurangan kemiskinan relatif

  · Wujud guna tenaga & pembangunan Masy. perdagangan & perindustrian Bumiputra, MPPB

  · Tingkatkan penglibatan swasta dlm susun semula masy.

  Pembangunan sumber manusia –asas penting  Strategi DPM:


  Basmi kemiskinan
  Penyusunan semula masy.
  Penyusunan semula gunatenaga
  Pemilikan modal saham
  Penglibatan sektor swasta
  Pembangunan wilayah
  Pembangunan sektoral
  Pembangunan sumber manusia

No comments:

Post a Comment