Sunday, October 4, 2009

Kewangan Negara

PENTADBIRAN KEWANGAN
Penggunaan teknik-teknik pengurusan bagi mengerakkan sumber-sumber kewangan untuk mencapai program-program yang akan mencapai matlamat pembangunan dengan berkesan dan cekap.
UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KEWANGAN

Berdasarkan Fasal 7 Perlembangaan Malaysia melalui Ordinan Acara Kewangan 1957 & Arahan Perintah Perbendaharaan
Mengandungi 4 unsur:
- Kebenaran – kebenaran cukai dan perbelanjaan
- Perlantikan ketua Audit Negara
- Penubuhan Majlis Kewangan Negara
- Susunan kewangan antara Persekutuan dan Negeri

PERBENDAHARAAN
Ketua : Menteri Kewangan
Tanggungjawab : Menguruskan dan mentadbir hasil-hasil hutang
negara , wang yang diamanahkan kepada kerajaan dan menyediakan peruntukan perbelanjaan


Fungsi :

q Menimbang 7 mencadangkan kepada Parlimen bagaimana hasil / khazanah negara boleh didapati untuk membayar perbelanjaan kerajaan dan mengawas supaya cukai dipungut seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang
q Mengawas supaya wang yang diluluskan oleh Parlimen dibelanjakan khas untuk tujuan-tujuan yang telah disahkan
q Mentadbirkan hutang negara
q Merancang & melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan kerajaan
q Memastikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang
q Memastikan Pejabat-Pejabat Kewangan Negeri mengikut arahan dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan.

Bahagian-bahagian;
a) Bahagian Pentadbiran – bertanggungjawab menyelenggarakan perkhidmatan kakitangan dan pentadbiran kewangan serta memberikan perkhidmatan pengurusan am kepada kementerian
b) Bahagian Pengurusan Belanjawan – memeriksa, menganalisis segala rancangan dan aktiviti agensi-agensi kerajaan, termasuk sistem pengurusan kewangan
c) Bahagian Pengurusan Kewangan, Hutang dan Pinjaman:
· bertangungjawab untuk menyelaraskan dasar pinjaman luar dan menjamin pinjaman-pinjaman .
menguruskan pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, badan-bandan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan syarikat-syarikat milik kerajaan
melaksanakan dasar kewangan dan pelaburan kerajaan selaras dengan DEB

Wang awam : wang tunai, cek , kiriman wang / dipegang oleh pegwai awam atas jawatan rasmi mereka
Perbendaharaan : Menteri dan pegawai yang dibawah kewalan pentadbiran/arahannya

Pegawai Pengakuan : Seorang pegawai yang ada urusan mengenai wang awam
( termasuk Ketua Jabatan dan pegawai bawahannya) akautan, pegawai kewangan
( apabila mereka menguruskan wang dan barang-barang awam )
Kump. Wang Disatukan: Semua wang yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan, samada menerusi cukai , perniagaan, hutang dsbnya yang dikumpul dalam satu tabung

Kerajaan boleh
o Pegang wang itu sbg amanah ( Akaun Amanah Disatukan )
o Gunakan sebagai pinjaman yang kena bayar balik ( Akaun Pinjaman Disatukan )
o Gunakan selain diatas ( Akaun Hasil Disatukan )

Bagi Sabah dan Sarawak Bhg 5 , Jafual 10, Perlembagaan Malaysia menetapkan selain daripada kutipan-kutipan diatas, termasuk juga
1. Duti import dan cukai eksais atas hasil petroleum
2. Duti eksport atas kayu dan lain-lain keluaran hutan
3. Royalti atas galian yang boleh dikenakan duti eksport
4. 30 % daripada hasil kastam ke atas ubat-ubatan ( Sabah sahaja)
5. Bayaran lesen-lesen pengangkutan yang dikenakan sebelum 1974
6. Bayaran pendaftaran kereta-kereta yang dikenakan sebelum 1974
7. Cukai-cukai jualan negeri
8. Bayaran-bayaran dan diu-diu daripada pelabuhan selain perlabuhan
Persekutuan
HASIL-HASIL KERAJAAN TEMPATAN

1. Hasil yang dikutip oleh Perbandaran yang ditubuhkan di bawah Ordinan
Perbandaran
2. Hasil daripada Majlis-majlis Bandaran, majlis tempatan dan Pihak
Berkuasa Tempatan
3. Terimaan-terimaan mengenai bekalan air
4. Sewa-sewa harta negeri
5. Faedah ke atas baki wang negeri
6. Hasil jualan tanah dan harta negeri
SUMBER KEWANGAN KERAJAAN

Segala hasil atau wang yang didapatkan atau diterima dengan apa cara pun oleh Persekutuan atau sesuatu negeri yang dimasukan ke dalam Kumpulan Wang Disatukan
i- Kumpulan Wang Disatukan ( Persekutuan )
ii- Kumpulan Wang Disatukan ( Negeri )

Hasil-hasil daripada Wilayah Persekutuan ( Kuala Lumpur dan Labuan ) menjadi hasil Persekutuan . Sumber kewangan terdiri daripada
a) Kutipan hasil , cukai sewa, lesen, tanah , lombong, hasil hutan dsbnya
b) Kutipan zakat, fitrah, baitulmal dsbnya yang berkaitan dengan agama Islam
c) Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan
i- Peruntukan berdasarkan bilangan penduduk
ii- Perbelanjaan penyenggaraan jalan raya Persekutuan oleh Kerajaa
Negeri
iii- 10% daripada cukai galian yang dikeluarkan oleh Negeri
v- Tabung Wang Simpanan Negeri yang diberikan oleh Kerajaan
Persekutuan untuk biayai rancangan-rancangan tertentu bagi
memajukan negeri
vi- Mentadbir peraturan-peraturan bagi Kerajaan Negeri mendapatkan
pinjaman daripada institusi kewangan
d) Bahagian Ekonomi Antarabangsa
bertangungjawab memberi nasihat kepada kerajaan dan agensi kerajaan untuk membentuk dasar kewangan dan ekonomi negara serta dasar-dasar yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi antarabangsa.
e) Bahagian Pengurusan dan Bekalan Kontrak
f) Bahagian Cukai
g) Bahagian Perkhidmatan Penilain
h) Bahagian Pinjaman Perumahan
i) Bahagian Insurans
j) Jabatan Akauntan Negara
- memberi perkhidmatan perakaunan kepada agensi Kerajan Pusat yang tidak mempunyai sistem perakaunan sendiri
- menyediakan akaun untuk dikemukan kepada palimen


MAJLIS KEWANGAN NEGARA

1. Ketua : Perdana Menteri
2. Ahli-ahli :
- seorang menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri
- wakil-wakil dari setiap negeri
3. Tanggungjawab
« membincangkan semua hal yang berkaitan kewangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
« Menentukan pemberian wang Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
« Menentukan Peraturan menjaga kira-kira Wang
« Turun Naiknya hasil-hasil yang diperolehi oleh negeri-negeri


ARAHAN PERBENDAAHARAAN

· Mula berkuatkuasa 1 Julai 1970 dibawah kuasa Seksyen 4, Akta Acara Kewangan 1957
Bab A: Acara Kewangan
Bab B : Acara Pengakaunan
Bab C : Audit, Kehilangan dan Acara Hapus Kira

Bab B : Acara Pengakunan:
· Seksyen I : Mengawal terimaan dan bayaran menyimpan wang
awam ( terletak di bawah Ketua S/Usaha Kemeterian
dan Ketua-Ketua Jabatan )
· Seksyen II : Pengakuan ( Dibawah tangungjawab Ketua S/usaha
Perbendaharaan, Akauntan Negara, Pegawai
Kewangan Negeri dan Akauntan Negeri/Bendahari Negeri dalammperkara-perkara mengenai acara pengakaunan )
· Seksyen III : Acara mengenai barang-barang dan kerja-kerja

HASIL-HASIL KERAJAAN TEMPATAN

1. Hasil yang dikutip oleh Perbandaran yang ditubuhkan di bawah Ordinan Perbandaran
2. Hasil daripada Majlis-Majlis Perbandaran , majlis tempatan dan Pihak Berkuaa Tempatan
3. Terimaan-terimaan mengenai bekalan air
Sewa-sewa harta negeri
Faedah ke atas baki wang negeri
Hasil jualan tanah dan harta negeri

SUMBER KEWANGAN KERAJAAN

Segala hasil atau wang yang didapatkan atau diterima dengan apa cara pun oleh Persekutuan atau sesuatu negeri yang dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Disatukan
i- Kumpulan wang di satukan ( Persekutuan )
ii- Kumpulan Wang Disatukan ( Negeri )

Hasil-hasil daripada Wilayah Persekutuan ( Kuala Lumpur dan Labuan ) menjadi hasil Persekutuan. Sumber kewangan negeri terdiri daripada;
a) Kutipan hasil sewa , cukai , lesen , tanah , lombong, hasil hutan dsb
b) Kutipan zakat, fitrah , baitul-mal dsb yang berkaitan dengan agama Islam
c) Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan
i- Peruntukan berdasarkan bilangan penduduk
ii- Perbelanjaan penyenggaraan jalan raya Persekutuan oleh kerajaan
Negeri
iii- 10% daripada cukai galian yang dikeluarkan oleh Negeri
v- Tabung Wang Simpanan Negeri yang diberikan oleh Kerajaan
Persekutuan untuk biayai rancangan-rancangan tertentu bagi
memajukan negeri

AKAUNTABILITI

1. KONSEP
Akauntabiliti ialah tanggungjawab seseorang untuk mengakaunkan sesuatu yang telah diamanhakan kepdanya. Huraian Akauntabiliti melibatkan 2 pihak :
i- pihak yang memberikan kuasa
ii- pihak yang menanggung amanah
contoh;
Pihak 1 – Rakyat memilih ahli-ahli parlimen sebagai wakil mereka dan
seterusnya memberikan kuasa kepada mereka . Dalam konteks
perbelanjaan , ahli-ahli parlimen meluluskan perbelanjaan kerajaan
Pihak 2 – Kerajaan bertanggungjawab melaporkan kepada ahli-ahli parlimen
mengenai penggunaan atau pengurusan perbelanjaan tersebut

Dengan itu akauntabiliti diperlukan pada semua peringkat pengurusan wang dan harta dalam sektor awam / jabatan / agensi kerajaan. Akauntabiliti juga memikul amanah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang ditentukan secara bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalannya.

2. MATLAMAT
a) mengawal secara berkesan bagi memastikan wang awam diuruskan
mengikut undang-undang dan prosedur perlaksanaannya
b) Menyediakan sistem perlaksanaan tanggungjawab yang berkesan kepada
pegawai awam yang diberikan amanah kepadanya
Bagi memastikan sumber-sumber kerajaan diuruskan dengan baik, terdapat satu sistem kawalan seperti berikut;

1. Kawalan Parlimen
· Pengenaan cukai dalam perbelanjaan mestilah dengan kelulusan parlimen
· Peruntukan yang diluluskan untuk sesuatu tujuan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain
· Peruntukkan yang tidak digunakan dalam satu-satu tahun tidak boleh lagi digunakan dalam tahun yang berikutnya
· Semua akaun kerajaan mesti diperiksa oleh Ketua Audit Negara dan dilaporkan kepada parlimen

2. Kawalan Kementerian Kewangan / Perbendaharaan
· Anggaran Belanjawan Kerajaan mesti disemak. Perbendaharaan sebelum diluluskan Parlimen.
· Peruntukkan dalam Anggaran Belanjawan yang telah diluluskan belum boleh diguna selagi Menteri Kewangan tidak mengeluarkan surat kuasa kepada Akauntan Negara
· Perbendaharaan mengawal semua kaedah, peraturan, prosedur kewangan/perakaunan
· Perbendaharaan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, boleh mengenakan surcaj atau tindakan tatatertib ke atas pegawai yang menjalankan tugas akauntabiliti secara yang tidak memuaskan

3-Kawalan Kementerian / Jabatan
· Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan dilantik oleh Menteri Kewangan sebagai Pegawai Pengawal untuk mengawas dan mengakaun semua urusan kewangan di Kementerian / Jabatannya
· Pegawai Pengawal bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Kira-kira Awam mengenai pengurusan sumber kewangan yang dibawah jagaannya

4- Kawalan Ketua Audit Negara
· Mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara bertanggungjawab memeriksa akaun kerajaan bagi memastikan
a) langkah-langkah wajar diambil untuk menjaga keselamatan wang awam
b) perbelanjaan dibuat mengikut undang-undang
c) penggunaan pengawalan dan pelupusan harta awam dibuat kemas
d) perbelanjaan yang diluluskan diurus dengan cekap, ekonomik dan tidak membazir
e) akaun dan rekod diselenggarakan dengan betul
f) undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai wang dan stor dipatuhi

5-Kawalan Jawatankuasa Kira-Kira Awam
q Menyiasat urusan – urusan kewangan kerajaan dan melaporkan kepada parlimen
q Bagi sesuatu kes Jawatankuasa ini dipanggil Pegawai Pengawal menjawab kepadanya mengenai apa-apa yang ditimbulkan oleh Ketua Audit Negara
q Laporan dan perakuan Jawatankuasa ini mengukuhkan lagi kawalan kewangan kerajaan

3. KELEMAHAN – KELEMAHAN PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

1- Kawalan Pungutan Hasil
¨ Gagal memungut hasil yang mengakibatkan kehilangan hasil atau tertonggak
¨ Lewat membankkan kutipan
¨ Menyalahgunakan kutipan hasil
¨ Lewat menyerahkan akaun bulanan

¨ Tidak menyelenggarakan rekod-rekod dengan kemas
¨ Tidak patuh kepada Arahan Perbendaharaan

2- Kawalan Perbelanjan
¨ Tidak menyelenggarakan Buku Vot (buku rekod keluar/masuk) dengan lengkap.
¨ Tidak mengesahkan baucer bayaran
¨ Berbelanja melibihi peruntukan yang di luluskan
¨ Menggunakan peruntukan bagi maksud lain
¨ Tidak mematuhi prosedur-prosedur sebut harga/tender

3- Kawalan Ke atas Skor dan harta Benda Lain
¨ Tidak menyelenggarakan akaun stor dengan kemas
¨ Menyimpan barang-barang sror yang tidak kemas dan kurang selamat
¨ Venfikasi stok tidak dijalankan mengikut jadual
¨ Pembelian stok tidak dirancang menyebabkan tersimpan bertahun-tahun

KAEDAH PEROLEHAN / PERBELIAN KERAJAAN1. KONTRAK PUSAT: bekalan brg-brg guna sama utk pejabat dibeli secara ini.

a. Rasional: *pembelian pukal – harga rendah
*beli drp syarikat maju – tak berlaku kurang atau putus bekalan
*memilih syarikat bumiputera – membantu pencapaian DEB
(konsep payung)
*bekalan barang-barang diseragamkan – mudah dapat alat ganti

b. Cara: hantar borang pesanan k,jaan (Am 7) kepada pembekal
yang dilantik Perbendaharaan berdasarkan Pekeliling Kontrak
Perbandaharaan.


2. PEMBELIAN RUNCIT: Untuk barang-barang diluar kontrak pusat yang
melibatkan perbelanjaan tahunan yang tidah melibihi
RM 10,000.00

a. Jenis barang: *barang-barang pengenap seperti cawan & piring, tiub &
tayar, dsb
*barang-barang / peralatan pengganti seperti alat tulis, dsb
*barang-barang padanan seperti perisian untuk komputer,
soket untuk lampu
*barang-barang dari kilang yang sama seperti barang-
barang plastik, dsb.

b. Cara: i. Ketua Jabatan membuat pesanan terus kepada pembekal yang dipilih. Jika bekalan berharga melebihi RM 1,000 untuk satu jenis/satu kelas barang untuk kegunaan setahun, atau perkhidmatan untuk satu jenis/satu kelas melebihi RM 5,000 setahun, beliau hendaklah daripada pembekal yangberdafta dengan Perbendaharaan.


3. PEMBELIAN SECARA SEBUT HARGA (A.P 170:)

a) untuk pembelian yang melibatkan belanja RM 10,000 setahun bagi satu jenis atau satu kelas barang. Ketua Jabatan boleh membuat tawaran sebut harga kepada sekurang-kurangnya 5 pembekal dengan mengunakan borang sebut harga (Lampiran Q).

b) pembelian melebihi RM 10,000 atau perkhidmatab melebihi RM 5,000, pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan hendaklah ditawarkan sebut harganya (peraturan S.P.P Bil 6/87) dan salinan tawaran sebut harga itu hendaklah dikirim kepada Cawangan Dewan Perniagaan & Perusahaan Melayu Malaysia di negeri berkenaan.

c) Borang sebutharga yang diterima dimasukkan ke dalam peti khas. Satu Jawatankuasa yang terdiri daripada 3 orang pegawai ditubuhkan untuk membukanya (S.P.P Bil 31/1982). Pemilihan pembekal berdasarkan sebut harga yang paling menguntungkan.


4. PEMBELIAN SECARA TENDER (A.P 171)

a) Untuk belian tahunan melebihi RM 50,000 bagi satu jenis atau kelas barang.
b) Jenis tender: i. Tender terbuka – membenarkan saingan
ii. tertutup/terhad
c) Proses:merancang tender (S.P.P Bil 7/1979) – untuk

No comments:

Post a Comment